کد تخفیف پردازشگران عصر اطلاعات - Mitwelt Data Processors

کد تخفیف پردازشگران عصر اطلاعات – Mitwelt Data Processors

کد تخفیف پردازشگران عصر اطلاعات ایده اصلی تاسیس پردازشگران عصر اطلاعات در سال 78 شمسی توسط تعدادی از دانش آموختگان و دانشجویان رشته های فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفت و در تاریخ ۸۲/۹/۱۵ به شماره 213125 در اداره ثبت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسید […]