کد تخفیف بین المللی مبتکران قرن نیوشا

کد تخفیف بین المللی مبتکران قرن نیوشا - Niosha

کد تخفیف بین المللی مبتکران قرن نیوشا – Niosha

کد تخفیف بین المللی مبتکران قرن نیوشا

بین المللی قرن نیوشا در بخش ها صنایع مختلف تلاش میکند که در وضعیت موجود تمرکز بر انتقال بازار خود به خارج از کشور دارد بدین منظور نیروی کارشناس در خصوص مطالعه بازار و بررسی وضعیت موجود رقبا و بازار هدف در بخش بین الملل الزامی میباشد تخصص کارشناس مورد نیاز فعلی تحصیلات رشته مدیریت یا صنایع و یا رشته های مرتبط که تسلط کامل به زبان انگلیسی دارند که در اینده نزدیک در صورت تایید در دوره ازمایشی مزایای قابل توجهی به افراد متخصص / با آزمودگی مستمر و مجرب داده خواهد شد

 

فعال