کد تخفیف همراه کارآفرینان رایمون

کد تخفیف همراه کارآفرینان رایمون - Raymon Entrepreneurs Compeer

کد تخفیف همراه کارآفرینان رایمون – Raymon Entrepreneurs Compeer

کد تخفیف همراه کارآفرینان رایمون

همراه کارآفرینان رایمون با هدف کارآفرینی اشتغال زایی و حمایت از طرح های کارآمد تاسیس گردید از جمله زمینه های اصلی تلاش این مجموعه که در شاخه های گوناگون ورود نموده است بخش های آموزش کاریابی و اشتغالزایی کارآفرینی شتابدهی و توسعه نوآوری میباشد

 

فعال