کد تخفیف مرکز گسترش اینترنت اشیا ایران

کد تخفیف مرکز گسترش اینترنت اشیا ایران – Iran IoT Expention Center

کد تخفیف مرکز گسترش اینترنت اشیا ایران

مرکز گسترش اینترنت اشیا ایران محلی است برای شناسایی رشد توسعه و تجاری سازی ایده های کسب و کار از طریق استارتاپ ها در بخش های فناورانه و نوآورانه که به عنوان بستری برای ارتباط میان دانش و صنعت جهت بهره برداری از ظرفیت و توانمندی نخبگان و متخصصان در اکوسیستم استارتاپی می باشد

 

فعال