کد تخفیف ایمن فود

کد تخفیف ایمن فود – ImenFood

کد تخفیف ایمن فود

ایمن فود با هدف بررسی و نظارت بر سیستم بهداشتی آشپزخانه ها و فروش مواد اولیه به آنها تاسیس شده است و تحت نظر شتابدهنده جهش و انسیتو صنایع غذایی به تلاش خود ادامه میدهد

 

فعال