کد تخفیف اینوسنتر

کد تخفیف اینوسنتر – Innocenter

کد تخفیف اینوسنتر

اینوسنتر به عنوان اولین مرکز توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و با هدف حمایت و حرکت اکوسیستم استارتاپی به سمت فناوری‌های نوین تاسیس شده است رسالت مهم این مرکز ایجاد بسترهای حمایتی از استارتاپ‌های فعال و متناظر با نیازهای ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی است این بسترهای حمایتی را می‌توان در سه بخش آموزشی دسترسی به خدمات دیجیتال و حمایت‌های مالی دسته‌بندی کرد

 

فعال