کد تخفیف پیشگامان

کد تخفیف پیشگامان – Pishgaman

کد تخفیف پیشگامان

ما به دنبال مردمی سازی زیست بوم دانش بنیان و تجاری سازی طرح ها و محصولات و هچنین بسیج بازیگران این زیست بوم هستیم بنابراین – تمامی اقدامات حمایت ها و سرمایه گذاری هایمان در مسیر مردمی سازی این زیست بوم است و تا حد امکان تصدی گری نخواهیم کرد
ما به دنبال تحقق عدالت در زیست بوم تجاری سازی هستیم؛ بنابراین – توان جغرافیایی زیست بوم نوآفرینی و کارآفرینی از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک ومناطق روستایی را برقرار خواهیم کرد – به عنوان معین فناوری در کنارمجموعه های حاکمیتی معین اقتصادی مناطق محروم) نقش آفرینی خواهیم کرد؛ – سازوکارهای تامین مالی توانمندسازی و حمایتی از انواع مجموعه های دانش بنیان و فناور و نوآور را متنوع خواهیم ساخت

 

فعال