کد تخفیف کارخانه‌ی استارت آپ

کد تخفیف کارخانه‌ی استارت آپ – MVP Factory

کد تخفیف کارخانه‌ی استارت آپ

یک کارخانه ی استارت آپ و کارآفرینی با رویکرد استعداد یابی
فرایند کاملی از ایده یابی استعدادیابی تیم سازی منتورینگ لانچ جذب مشتری های اولیه و جذب سرمایه گذار به صورت متمرکز و ساخت یافته

 

فعال