کد تخفیف توسعه و بهینه سازی صنعت انتقال نفت آسیای میانه

کد تخفیف توسعه و بهینه سازی صنعت انتقال نفت آسیای میانه - ODEC

کد تخفیف توسعه و بهینه سازی صنعت انتقال نفت آسیای میانه – ODEC

کد تخفیف توسعه و بهینه سازی صنعت انتقال نفت آسیای میانه

توسعه و بهینه سازی صنعت انتقال نفت آسیای میانه با 30 سال تلاش در زمینه ترانزیت واردات و صادرات ؛ انبارش ؛ همچنین تخلیه و بارگیری انواع فرآورده های نفتی در کشور در حال تلاش می باشد

 

فعال