کد تخفیف پارس سریر پرواز جنوب

کد تخفیف پارس سریر پرواز جنوب – PSP

کد تخفیف پارس سریر پرواز جنوب

پارس سریر پرواز با ارایه خدمات بار در خصوص مشاوره در مورد مسیرهای حمل و نقل به صاحبان کالا اخذ نمایندگی خدمات بار از های هواپیمایی و فورواردی بین الملل صدور پرو فرمای حمل انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا صدور بارنامه جمع آوری بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل انبارداری بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرار داد حمل بسته بندی بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل بیمه باربری برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به را ارائه میدهد

 

فعال