کد تخفیف مرکز تعطیلات و سرگرمی مادر

کد تخفیف مرکز تعطیلات و سرگرمی مادر – Madar Mall

کد تخفیف مرکز تعطیلات و سرگرمی مادر

هلدینگ اقتصادی و کارآفرینی مادر
مجموعه مادر یک هلدینگ اقتصادی میباشد که در زمینه های مختلفی مانند مسکن سازی و اسانسور سازی و یک مرکز تعطیلات و سرگرمی بزرگ با نام مادر و دیگر زمینه های اقتصادی تلاش دارد

 

فعال