کد تخفیف پیشرو پست تهران

کد تخفیف پیشرو پست تهران – PPT

کد تخفیف پیشرو پست تهران

پیشرو پست تهران یک در زمینه لاجستیک می باشد تلاش این به صورت ارسال و توزیع تجمیعی بسته در سراسر تهران با قیمت ثابت انجام می گردد فروشندگان می توانند بسته های ارسالی خود به مشتریانشان را توسط پیشرو پست ارسال کنند تا با قیمت ثابت به سراسر تهران ارسال شده و بار لاجستیک سازمان خود را کاهش دهند از مزیت های پیشرو پست میتوان فراهم کردن امکان پرداخت آنلاین برای مشتریان ارسال در همان روز و پنل مدیریت آنلاین را نام برد

 

فعال