کد تخفیف خدمات کشتیرانی ناوبان

کد تخفیف خدمات کشتیرانی ناوبان - Navban Shipping Services Co. llc

کد تخفیف خدمات کشتیرانی ناوبان – Navban Shipping Services Co. llc

کد تخفیف خدمات کشتیرانی ناوبان

خدمات کشتیرانی ناویان یک فعال در بخش حمل و نقل دریایی خصوصا حمل و نقل کانتینری می باشد
ارتباط این با وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا و های دولتی و غیر دولتی می باشد

 

فعال