کد تخفیف حمل و نقل بین المللی دنیا سریع

کد تخفیف حمل و نقل بین المللی دنیا سریع – Donya Saree Inernational Transportation Agency

کد تخفیف حمل و نقل بین المللی دنیا سریع

احتـرامـاً بـاستحضار میـرسانـد شرکـت حمل و نقل بین المللی دنیـا سـریـع در سـال 1382 تـأسیس و آمادگی خود را جهت ارائه سرویسهـای ذیل با اتکا به سابقه 39 ساله مدیریت و پرسنل را دارد
1ـ حمل زمینی با کامیون از مبادی مختلف اروپایی به ایران
2ـ حمل دریایی از مبادی پنج قاره به بنادر ایران
3ـ حمل هوایی از مبادی پنج قاره به ایران
4ـ ترانزیت محمولات از طریق بندرعباس به کلیه گمرکات داخلی مناطق ویژه و آزاد تجاری
5- فورواردر رسمی کشتیرانی حافظ دریای آریا

 

فعال