کد تخفیف مرکز توسعه تجارت فناوری و نوآوری (سنترید)

کد تخفیف مرکز توسعه تجارت فناوری و نوآوری (سنترید) – Centrade

کد تخفیف مرکز توسعه تجارت فناوری و نوآوری (سنترید)

مرکز توسعه تجارت فناوری و نوآوری (سنترید) در بخش توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و کمک به کسب و کار ها در بخش توسعه صادرات کمک می کند

 

فعال