کد تخفیف پرشیا پست

کد تخفیف پرشیا پست – Persia Post

کد تخفیف پرشیا پست

پرشیا در سال 1391 با رویکرد ارائه خدمات نوین در زمینه توزیع مرسولات پا به عرصه حمل و نقل داخلی نهاد
پرشیا برای محقق ساختن ایده توزیع هوشمند مرسولات در کشور با بهره گیری از نیروهای متخصص و ایجاد زیرساخت های روزآمد نرم افزاری و سخت افزاری (شامل بخش های مدیریت انسانی مدیریت دانش مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت توزیع ) موفق به ارائه زنجیره ی متنوعی از خدمات پستی مبتنی بر یک سیستم جامع هوشمند گردید

 

فعال