کد تخفیف خانه امکان

کد تخفیف خانه امکان – Khaneh Emkan

کد تخفیف خانه امکان

خانه امکان در زمینه طراحی مدل کسب وکار اجتماعی و ترویج کارآفرینی اجتماعی فعال است
جهت ایجاد شبکه ارتباطی موثر وکارا
پلتفرم امکان طراحی شده که بستر تامل لازم را ایجاد کند

 

فعال