کد تخفیف مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

کد تخفیف مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان – Iranian Health Insurance Investment Company

کد تخفیف مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان بیمه سلامت ایران بوده و هدف از تشکیل آن انجام سرمایه‌گذاری به منظور کسب سود و حفظ ارزش وجوه و ذخایر می‌باشد
به استناد مفاد بند «ج» تبصره شماره 17 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بیمه سلامت ایران مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان به عنوان کارگزار فناوری اطلاعات آن سازمان تعیین و کلیه قراردادها با پیمانکاران بخش فناوری اطلاعات به این منتقل گردیده است
از این رو در فروردین سال 99 مدیریت سرمایه معاونت جدیدی به نام معاونت توسعه کسب و کار فناوری اطلاعات سلامت تاسیس کرد و به صورت اختصاصی پروژه «جایگزینی کارکردهای دفترچه بیمه با راهکارهای الکترونیک» را به این معاونت سپرد

 

فعال